Perspectief Herstelbemiddeling: Herstelbemiddeling na seksueel misbruik in het verleden

De gevolgen van seksueel misbruik in het verleden zijn voor het slachtoffer vaak zeer ingrijpend. Veel slachtoffers waren nog jong toen het gebeurde en hebben vaak nooit over het misbruik gesproken. Herstelbemiddeling kan helpen bij verdere verwerking. Veel slachtoffers hebben vragen aan de dader/pleger. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden en waarom juist zij daarvan het slachtoffer werden. Ook kunnen zij vertellen wat het misbruik met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Daders/plegers kunnen luisteren en proberen antwoorden te geven. Ook kan een bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens.De gevolgen van seksueel misbruik in het verleden zijn voor het slachtoffer vaak zeer ingrijpend. Veel slachtoffers waren nog jong toen het gebeurde en hebben vaak nooit over het misbruik gesproken. Herstelbemiddeling kan helpen bij verdere verwerking. Veel slachtoffers hebben vragen aan de dader/pleger. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden en waarom juist zij daarvan het slachtoffer werden. Ook kunnen zij vertellen wat het misbruik met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Daders/plegers kunnen luisteren en proberen antwoorden te geven. Ook kan een bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens.

Werkwijze

Bij herstelbemiddeling komen betrokkenen via een bemiddelaar van Perspectief met elkaar in contact. Wanneer het misbruik langer geleden heeft plaatsgehad, kan Perspectief nagaan of de pleger nog benaderd kan worden. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld door overlijden, wordt gekeken of er een vertegenwoordiger is die antwoord kan geven op vragen en/of erkenning kan bieden. Na de aanmelding maakt de bemiddelaar een afspraak om de bemiddeling te bespreken met de aanmeldende partij. Daarna zoekt de bemiddelaar contact met de andere partij. In de voorbereiding kijkt hij of zij naar de behoeften en verwachtingen van het slachtoffer en de pleger en bespreekt de redenen waarom men bemiddeling wil. De bemiddeling gaat alleen door als de bemiddelaar denkt dat deze op een goede manier kan verlopen. Vervolgens bereidt hij of zij de betrokkenen hier goed op voor.

Contactvormen

Deelnemers kunnen op verschillende manieren contact hebben:• Een gezamenlijk gesprek. De bemiddelaar bereidt dit met beiden voor en begeleidt het gesprek. • Een briefwisseling. De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers hierbij. • Een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt vragen en reacties over en weer.

Goed om te weten

Een bemiddeling is altijd vrijwillig en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Niemand wordt onder druk gezet om mee te doen. Ook kan op verzoek van (één van) de deelnemers op elk moment worden gestopt. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden.

Financiële compensatie

Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen partijen aangeven of zij afspraken willen maken, bijvoorbeeld over financiële compensatie. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een eindovereenkomst die met derden kan worden gedeeld. Om het gesprek, gericht op emotioneel herstel, niet te belasten met het bespreken van de financiële compensatie, is het mogelijk deze in een aparte, schriftelijke pendelprocedure vast te stellen.Perspectief Herstelbemiddeling – seksueel misbruik in het verleden

Ervaring

Perspectief Herstelbemiddeling heeft naar aanleiding van eerdereonderzoeken naar seksueel misbruik in het verleden (commissies Samsonen Deetman), tientallen herstelbemiddelingen in dit kader begeleid.Perspectief-bemiddelaar Mieke Binnema begeleidde de meeste Deetman-zaken:

“De meeste slachtoffers in deze zaken hebben nooit hun verhaal kunnen vertellen of werden niet geloofd. Ook was er angst voor repercussie. Veel slachtoffers hadden het gevoel gevangen te zitten, wat als heel belastend werd ervaren. Dat er nu iemand naar ze luisterde en oprecht haar of zijn medeleven toonde, was heel belangrijk. De erkenning van het misbruik, waar mogelijk, en van de pijn die hun leven op allerlei manieren negatief hadden beïnvloed, deed veel slachtoffers goed. Dat was een absolute meerwaarde van de bemiddeling.”

In nauw overleg met het Meldpunt Misbruik RKK waren er verschillende trajecten mogelijk voor slachtoffers. Slachtoffers konden zelf kiezen welk traject zij wilden doorlopen: het vaststellen van een financiële compensatie maakte soms wel en soms niet deel uit van het bemiddelingstraject.

Binnema:

“Schadevergoeding is ook erkenning. Voor veel slachtoffers was dit belangrijk omdat het concrete uitdrukking gaf aan de invloed die het misbruik had gehad. De overgang naar het bespreken van de compensatie kon wel ingewikkeld zijn, omdat je vanuit een gesprek, gericht op emotioneel herstel, naar iets veel zakelijkers gaat. De verwachtingen die in het gesprek konden ontstaan, waren soms lastig om te zetten naar een compensatiebedrag waar beide partijen zich in konden vinden. Uiteindelijk kwamen we er wel altijd uit.”

Perspectief Herstelbemiddeling, voorheen Slachtoffer in Beeld, is gespecialiseerd in slachtoffer-daderbemiddeling. De organisatie werd in 2006 aangewezen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begeleiden van slachtoffer-daderbemiddeling. Bij deze vorm van bemiddeling betreft het zowel lichte als (zeer) zware delicten, kort of langer geleden. Het merendeel van de aanmeldingen op jaarbasis is op initiatief van de dader. De organisatie heeft inmiddels duizenden bemiddelingen begeleid. Perspectief Herstelbemiddeling werkt nauw samen met onder meer Slachtofferhulp Nederland, OM, politie, (jeugd)reclassering, DJI en Raad voor de Kinderbescherming. In april 2017 wijzigde de organisatie haar naam in Perspectief Herstelbemiddeling. Perspectief staat voor meerdere kanten: dat er na een ingrijpende gebeurtenis zoals een delict, ongeval of incident verschillende ervaringen en oogpunten zijn. Door deze te delen, is er kans op herstel. Door erkenning te bieden en te krijgen, kan een ieder weer verder. Zo biedt herstelbemiddeling perspectief voor de toekomst. Meer informatie: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

“Wat er is gebeurd, kun je niet veranderen.Wel de manier waarop je ernaar kijkt en wat je ermee doet.”