Notulen ontbindingsbesluit Stichting Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen

Notulen ontbindingsbesluit Stichting Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen ( hierna SKIP) na daartoe te zijn opgeroepen, in vergadering 29 september 2021- online in Doorn,

 

Neemt in aanmerking:

  • dat SKIP thans zelf geen activiteiten meer verricht en der halve ontbonden zal worden;
  • dat het bestuur van SKIP op grond van artikel 11 van de statuten is bevoegd om tot ontbinding te besluiten;
  • dat het bestuur van SKIP op grond van artikel 12 bestemmingseffening saldo, dit saldo aan Slachtofferhulp Nederland zal worden gegeven;

   

heeft met de statutair vereiste meerderheid van stemmen besloten tot:

  1. ontbinding van de Stichting SKIP, opgericht d.d. 26 juli 2012 te Woerden, waarbij wordt vastgesteld dat SKIP op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft zodat de Stichting per heden ophoudt te bestaan, waarvan het bestuur opgaaf zal laten doen bij de Kamer van Koophandel te Utrecht;
  2. aan Subliminal Bedrijfsvoering te Ridderkerk de opdracht en uitvoering te verlenen tot liquidatie van de Stichting SKIP, om bescheiden en andere gegevens van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke termijn van zeven jaren te bewaren

   

Aldus besloten en vastgesteld op 29 september te Doorn- online door de bestuursvergadering van de Stichting Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen.

 

Doorn, 29 september 2021

 

De heer P. de Ridder                                       De heer L. Angenent

Voorzitter                                                         Penningmeester