Het loket voor de tijdelijke regelingen, te weten Het Statuut en de Tijdelijke regeling, is, zoals het er nu naar uitziet na 28 februari 2017 gesloten.

Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen komen voor één van beide regelingen, dan kunt u het beste de formulieren voor beide regelingen downloaden en/of aanvragen en insturen. Dit insturen moet voor 1 maart plaatsvinden. Vergeet niet een kopie  van uw ID mee te sturen. Wanneer u nog niet volledig kunt zijn, is dat geen ramp, (een deel van de) steunbewijzen en andere relevante informatie kunt u later nog insturen. Het belangrijkste is, dat u op 1 maart reeds in de molen zit.

Voor wie deze regelingen van belang zijn?

Voor een ieder die vanaf 1945 tot en met 2012 seksueel misbruikt is, en onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een pleeggezin en/of instelling was geplaatst.

Wanneer u wordt afgewezen voor het Statuut kunt u alsnog een beroep doen op de Tijdelijke regeling, wanneer u de formulieren daarvoor ook voor 1 maart 2017 heeft ingediend.  

Heeft u al een aanvraag ingediend voor één van beide regelingen, maar u heeft nog geen uitslag?

Iedereen die nu een aanvraag heeft lopen voor het Statuut, doet er goed aan, om alsnog een aanvraag voor de Tijdelijke regeling in te dienen.

En iedereen die een aanvraag heeft lopen voor de Tijdelijke regeling, doet er goed aan om toch ook een aanvraag in te dienen voor Het Statuut, zeker wanneer er kans is dat er nog dossiers en andere bewijzen boven komen drijven.

meer informatie: https://schadefonds.nl/professionals/tijdelijke-regelingen/financiele-tegemoetkoming-voor-slachtoffers-seksueel-misbruik/

Ik krijg weleens de vraag wat doet zo’n dagelijks bestuur nu allemaal. Wat valt er nou helemaal te sturen aan een groep actieve en betrokken vrijwilligers zoals wij die bij SKIP hebben?

Dan moet ik diep nadenken. Declaraties beoordelen of de postzegels van de enveloppen afknippen voor de verzameling van mijn zoon, zijn niet de taken waarmee ik voor de dag kan komen. Dus wil ik jullie vandaag letterlijk meenemen op een dagje van het dagelijks bestuur. Per slot van rekening, zijn wij ook benieuwd naar het verhaal van vrijwilligers die een congres dag of andere bijzondere activiteit bijwonen. Dus mogen jullie van ons hetzelfde verwachten.

Er moet veel meer onderzoek komen naar mishandelingen in de jeugdzorg. Zo'n vervolgonderzoek zou ervoor moeten zorgen dat er meer kennis komt over dit soort geweld en dat slachtoffers zich erkend voelen.

Lees hier het hele artikel van RTL Nieuws.

147 slachtoffers van seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld zijn in november verder geholpen via de landelijke hulplijn en de website www.verbreekdestilte.nl. In december waren dat 129 slachtoffers. Ter vergelijking: in oktober 2015 - de maand voor de start van de campagne - wisten in totaal 29 mensen via Slachtofferhulp Nederland de juiste hulp te vinden.

Lees hier het hele artikel van Slachtofferhulp.

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) heeft de website vernieuwd!

Neem ook eens een kijkje op www.vpkk.nl !

In vervolg op de rapportages van de commissies Deetman en Samson heeft het Ministerie van VWS subsidie toegekend aan drie organisaties voor het organiseren van activiteiten voor en door slachtoffers van seksueel misbruik. Het betreft de organisaties SKIP (Stichting Slachtoffers Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen), KLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik) en SHN (Slachtofferhulp Nederland).


Het ministerie van VWS heeft Rebel gevraagd een tussenevaluatie uit te voeren binnen de subsidieperiode 2014-2017, concreet betreft het de periode 2014-2015.

Bureau Rebel heeft hiervan een eindrapportage geschreven die je hier kunt lezen. 

De Inspectie Jeugdzorg heeft vernietigende kritiek op Veilig Thuis, een fusie van twee meldpunten.

Lees hier het hele artikel in NRC.

logo geheim geweld

Stichting Geheim Geweld houdt op te bestaan


Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directeur van de Stichting Geheim Geweld (SGG) besloten de werkzaamheden en activiteiten van de stichting per 1 juli 2016 te beëindigen. De belangrijkste reden is het ontbreken van structurele financiële middelen om de activiteiten van SGG voort te zetten.
Ruim tien jaar na het oprichten van de Stichting Geheim Geweld moeten bestuur en oprichter/directeur Hameeda Lakho constateren dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

Vandaag ( dinsdag 5 april 2016) heeft de Tweede Kamer Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman.

margite

De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen. Naar verwachting zal de voorzitter van de Tweede Kamer binnenkort Margrite Kalverboer beëdigen waarna zij het ambt als Kinderombudsman kan vervullen.

Lees hier het hele artikel.

Samenvatting

Er zijn veel partijen die belang hebben bij een goede ondersteuning van slachtoffers van seksueel

kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Allereerst betreft dit de slachtoffers zelf, maar ook voor de

Nederlandse samenleving in het algemeen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het

bijzonder is een goede opvang van deze slachtoffers van grote waarde. Stichting SKIP, Slachtofferhulp

Nederland en Slachtoffer in Beeld zetten zich in om – ieder op hun eigen manier – aan deze steun vorm te

geven. Dit blijkt geen gemakkelijk proces. De problematiek is complex, de behoeften van de slachtoffers

veelzijdig en de gewenste activiteiten divers. Daarom hebben de directeur van Slachtofferhulp Nederland en

het bestuur van Stichting SKIP mij gevraagd mee te denken over de mogelijkheden tot een verbeterde

samenwerking tussen deze betrokken partijen.

Samen met mensen uit deze organisaties heb ik in kaart gebracht wat er zou moeten gebeuren om tot een

betere ondersteuning voor de slachtoffers te komen. In de huidige situatie blijkt de samenwerking niet de

kernvraag. Voordat de samenwerking concreter vorm kan krijgen, zullen de organisaties hun eigen rol

duidelijker in kaart moeten krijgen. SKIP zal haar eigen organisatie, taken en activiteiten nog wat meer helder

moeten hebben, om vervolgens een duidelijk verzoek (en aanbod) aan andere organisaties te kunnen doen. Ik

onderken op basis van de geleverde input hierin drie pijlers, namelijk eigen ontwikkeling, communicatie en

samenwerking. Dit geldt overigens niet enkel voor SKIP maar ook voor de andere betrokken organisaties.

SKIP is momenteel volop in ontwikkeling om aan bovenstaande vorm te geven. SKIP moet hiervoor tijd

nemen en krijgen om zo de best mogelijke hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van seksueel

kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Hierbij is het van belang om continu te kijken naar de

mogelijkheden om ook andere slachtoffers van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik te laten

profiteren van de inzet van SKIP.

Lees hier het hele verslag.

Waarom in de GGZ de mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen

Een groot deel van de volwassen cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van kindermishandeling. Maar vaak worden mensen met een complexe stoornis weggestuurd. (door Sanne Bloemink)

Lees het hele artikel hier!

De commissie-De Winter constateert na een paar maanden onderzoek al dat er zich een structureel beeld aftekent van kindermishandeling in de jeugdzorg. Dat zegt voorzitter Micha de Winter in een interview met RTV Utrecht.

De commissie, die donderdag officieel geïnstalleerd is, heeft inmiddels zeventig meldingen van mishandelingen in jeugdinstellingen binnen. Dat aantal is opvallend, want de commissie heeft nog geen meldpunt geopend.

Sinds september doet de commissie vooronderzoek. Eerste doel is om na te gaan in hoeverre er wetenschappelijke basis is om een groot onderzoek in te stellen. Zo wordt onderzocht hoe het gesteld is met de archieven van diverse instellingen.

Lees hier het volledige artikel van RTV-Utrecht

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Dit onderzoek komt voort uit het vooronderzoek dat het laatste jaar gehouden is.

Lees hier het hele artikel.

Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland

Bent u wel eens in therapie geweest? Of opgenomen op een psychiatrische afdeling? Hoe ging dat? Kreeg u begrip en steun, kon u uw verhaal kwijt? Ging het ook wel eens minder prettig, werd u soms niet begrepen, of schoot u er niet zo veel mee op?

Wij willen graag weten wat mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd vinden van de hulp die zij krijgen. Dat kan eraan bijdragen om de hulpverlening te verbeteren, waar nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan dit onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers WPF, over uw ervaringen met hulpverlening in de jaren tussen 2007 en nu.

Roos Haase werd misbruikt in een pleeggezin. Ze meldde zich bij de commissie-Samson. „Al het dierbare werd mij als kind afgepakt.”

  • Danielle Pinedo

„Sssssst. Kom jij eens hier.” Het heeft iets angstaanjagends als Roos Haase (67) haar vinger op haar lippen legt. Achter haar brillenglazen knijpen haar ogen samen. De lippen vormen een streep. „Zó zei hij het”, zegt zij. „Meestal tikte hij tegen de douchedeur. Niet te hard, want oma lag te slapen.”