Ik krijg weleens de vraag wat doet zo’n dagelijks bestuur nu allemaal. Wat valt er nou helemaal te sturen aan een groep actieve en betrokken vrijwilligers zoals wij die bij SKIP hebben?

Dan moet ik diep nadenken. Declaraties beoordelen of de postzegels van de enveloppen afknippen voor de verzameling van mijn zoon, zijn niet de taken waarmee ik voor de dag kan komen. Dus wil ik jullie vandaag letterlijk meenemen op een dagje van het dagelijks bestuur. Per slot van rekening, zijn wij ook benieuwd naar het verhaal van vrijwilligers die een congres dag of andere bijzondere activiteit bijwonen. Dus mogen jullie van ons hetzelfde verwachten.

 

roosvandantzig

Samenvatting

Er zijn veel partijen die belang hebben bij een goede ondersteuning van slachtoffers van seksueel

kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Allereerst betreft dit de slachtoffers zelf, maar ook voor de

Nederlandse samenleving in het algemeen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het

bijzonder is een goede opvang van deze slachtoffers van grote waarde. Stichting SKIP, Slachtofferhulp

Nederland en Slachtoffer in Beeld zetten zich in om – ieder op hun eigen manier – aan deze steun vorm te

geven. Dit blijkt geen gemakkelijk proces. De problematiek is complex, de behoeften van de slachtoffers

veelzijdig en de gewenste activiteiten divers. Daarom hebben de directeur van Slachtofferhulp Nederland en

het bestuur van Stichting SKIP mij gevraagd mee te denken over de mogelijkheden tot een verbeterde

samenwerking tussen deze betrokken partijen.

Samen met mensen uit deze organisaties heb ik in kaart gebracht wat er zou moeten gebeuren om tot een

betere ondersteuning voor de slachtoffers te komen. In de huidige situatie blijkt de samenwerking niet de

kernvraag. Voordat de samenwerking concreter vorm kan krijgen, zullen de organisaties hun eigen rol

duidelijker in kaart moeten krijgen. SKIP zal haar eigen organisatie, taken en activiteiten nog wat meer helder

moeten hebben, om vervolgens een duidelijk verzoek (en aanbod) aan andere organisaties te kunnen doen. Ik

onderken op basis van de geleverde input hierin drie pijlers, namelijk eigen ontwikkeling, communicatie en

samenwerking. Dit geldt overigens niet enkel voor SKIP maar ook voor de andere betrokken organisaties.

SKIP is momenteel volop in ontwikkeling om aan bovenstaande vorm te geven. SKIP moet hiervoor tijd

nemen en krijgen om zo de best mogelijke hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van seksueel

kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Hierbij is het van belang om continu te kijken naar de

mogelijkheden om ook andere slachtoffers van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik te laten

profiteren van de inzet van SKIP.

Lees hier het hele verslag.

Er moet veel meer onderzoek komen naar mishandelingen in de jeugdzorg. Zo'n vervolgonderzoek zou ervoor moeten zorgen dat er meer kennis komt over dit soort geweld en dat slachtoffers zich erkend voelen.

Lees hier het hele artikel van RTL Nieuws.

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan aanraken, zoenen, vingeren, aftrekken en geslachtsgemeenschap. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

Oproep publiekelijke steun slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland start daarom vandaag een nieuwe social mediacampagne gericht op juist de naasten van slachtoffers van seksueel geweld. Via Facebook en Twitter worden zij opgeroepen slachtoffers van seksueel geweld publiekelijk te steunen zodat zij de stilte durven te verbreken.

Erover praten helpt

Slachtoffers die hun verhaal hebben verteld, geven aan dat dit enorm oplucht. Dit is ook te zien in het filmpje van Sandor, slachtoffer van seksueel misbruik: "Toen ik ging praten, kwam er een soort bevrijding over mij heen. Hoe moeilijk het ook was." Ook Harry Crielaars, voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland geeft aan hoe belangrijk dit is. "Op onze website verbreekdestilte.nl geven wij als eerste stap aan: 'Praat erover met iemand in je omgeving. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook je huisarts.' Het maakt daarbij niet uit of het misbruik recent heeft plaatsgevonden of al langer geleden. Het is vaak de eerste stap naar erkenning en herstel."

Landelijke Hulplijn

Slachtoffers, naasten en andere betrokkenen van seksueel misbruik kunnen sinds 2012 terecht bij de Landelijke Hulplijn via 0900 9999 001. Deze Hulplijn richt zich ook op slachtoffers van lichamelijk en psychisch geweld. Speciaal getrainde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden een luisterend oor, geven praktische tips en juridisch advies. Samen met het slachtoffer gaat de medewerker op zoek naar passende hulp. Indien nodig verwijst de medewerker gericht door naar specialistische hulpverlening en lotgenotengroepen. Ook naasten kunnen terecht bij de Hulplijn. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik in de omgeving of als men iemand kent die slachtoffer is (geweest). De Hulplijn heeft ook een website met veel informatie en de mogelijkheid om via mail contact op te nemen: www.verbreekdestilte.nl. Op deze site staat ook informatie over de financiële regelingen bij misbruik in de jeugdzorg (commissie Samson) en rooms-katholieke kerk (commissie Deetman) en over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (commissie de Winter).                   

Bron cijfers: http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/seksuele-grensoverschrijding/de-feiten-beeld-over-seksuele

 

Met deze uitspraak kiest Mischa de Winter op een heldere manier voor de ernst van het psychische en lichamelijke geweld in jeugdinstellingen, dit in tegenstelling tot Deetman in 2012 bij het onderzoek naar geweld in rk instellingen.
De maatschappelijke erkenning van de geschiedenis en van de levenslange gevolgen is van groot belang. Wij spreken de wens uit dat ook dwangarbeid en gedwongen afstand binnen de definitie van geweld beschreven worden als die vanuit verkeerde belangen werd opgelegd.

ONAFHANKELIJK MELDPUNT EN GOEDE BEGELEIDING

Voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van geweld is een onafhankelijk meldpunt met goede begeleiding van groot belang vanaf de start van het vervolgonderzoek. Het ontbreken daarvan na het tweede Deetman onderzoek heeft veel schade gedaan aan slachtoffers van geweld in de rk instellingen. Slechts weinigen hebben na het rapport Deetman 2 over geweld in rk instellingen een acceptabele vorm van erkenning gevonden.

Namens het VPKK,

Annemie Knibbe
voor contact: http://www.vpkk.nl/vpkk-contact/contact-data-website.html

In vervolg op de rapportages van de commissies Deetman en Samson heeft het Ministerie van VWS subsidie toegekend aan drie organisaties voor het organiseren van activiteiten voor en door slachtoffers van seksueel misbruik. Het betreft de organisaties SKIP (Stichting Slachtoffers Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen), KLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik) en SHN (Slachtofferhulp Nederland).


Het ministerie van VWS heeft Rebel gevraagd een tussenevaluatie uit te voeren binnen de subsidieperiode 2014-2017, concreet betreft het de periode 2014-2015.

Bureau Rebel heeft hiervan een eindrapportage geschreven die je hier kunt lezen. 

Op de site van de Commissie Geweld Jeugdzorg staat dat het onderzoek wat gehouden gaat worden over geweld binnen de jeugdzorg zeer waarschijnlijk breder getrokken wordt naar doven en blinden instellingen.

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/actueel/nieuws/verbreding-van-het-onderzoek-aanstaande.aspx

Hier zijn wij erg blij mee. Wij hopen op dezelfde (h)erkenning die jeugdzorg gaat krijgen, in de vorige eeuw was er immers geen keuze om naar een instelling voor doven of visueel gehandicapten te gaan. Leerplicht gold voor elk kind en de middelen waren er nog niet om regulier onderwijs te volgen.

Maar met deze stap in de goede richting zijn we er nog niet. Wij geloven pas dat het onderzoek er echt komt wanneer we de taakomschrijving van de commissie zien. Tevens vinden we het belangrijk dat het taboe op (seksueel) geweld verbroken wordt. De informatie voorziening, bijvoorbeeld waar hulp te vinden is, moet voor iedereen, dus ook voor visueel gehandicapten, bereikbaar en toegankelijk zijn.

https://www.facebook.com/ongezieneblinde/

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Dit onderzoek komt voort uit het vooronderzoek dat het laatste jaar gehouden is.

Lees hier het hele artikel.

Antwoord ministerie op brief van SKIP.

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft SKIP een antwoord ontvangen op de brief van 18 september 2015.

Het bestuur beraad zich op een reactie.

Lees hier het antwoord.

 

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) heeft de website vernieuwd!

Neem ook eens een kijkje op www.vpkk.nl !

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. Zij spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Lees hier het hele artikel en de rapportage!

Vandaag ( dinsdag 5 april 2016) heeft de Tweede Kamer Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman.

margite

De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen. Naar verwachting zal de voorzitter van de Tweede Kamer binnenkort Margrite Kalverboer beëdigen waarna zij het ambt als Kinderombudsman kan vervullen.

Lees hier het hele artikel.

logo geheim geweld

Stichting Geheim Geweld houdt op te bestaan


Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directeur van de Stichting Geheim Geweld (SGG) besloten de werkzaamheden en activiteiten van de stichting per 1 juli 2016 te beëindigen. De belangrijkste reden is het ontbreken van structurele financiële middelen om de activiteiten van SGG voort te zetten.
Ruim tien jaar na het oprichten van de Stichting Geheim Geweld moeten bestuur en oprichter/directeur Hameeda Lakho constateren dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

“Ik voelde mij een object, een waardeloos prul waarop geslagen mocht worden, die beledigd mocht worden, die vernederd mocht worden.”

Lees hier het hele artikel van Brandpunt.

Waarom in de GGZ de mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen

Een groot deel van de volwassen cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van kindermishandeling. Maar vaak worden mensen met een complexe stoornis weggestuurd. (door Sanne Bloemink)

Lees het hele artikel hier!